fbpx
FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych aspektów dotyczących funkcjonowania Funduszu oraz przedstawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestycji w Mercaton ASI sp. z o.o.

1. Jaka jest nadrzędna idea działalności Mercaton Asi sp. z o.o.?

Ideą nadrzędną Funduszu Mercaton ASI jest wspieranie Spółek głównie z 4 obszarów działalności (recykling, nowoczesne systemy
wspierające przemysł, gaming oraz FMCG), które przyczyniają się do wzrostu jakości oraz działają w służbie poprawy życia
społeczeństwa. Fundusz kieruje się przy tym przede wszystkim trendami rynkowymi oraz doświadczeniem zarządzających.
Angażując się w firmy mające na celu ogólne dobro społeczeństwa, Fundusz nie tylko zarabia dla swoich właścicieli, ale i przyczynia
się do polepszenia jakości życia ludzi bezpośrednio i pośrednio z daną firmą związanych. Połączenie inwestowania zgodnego z ideą i
doświadczeniem oraz merkantylnością pozwala na prognozowanie wysokich stóp zwrotu dla inwestorów, dzięki czemu Fundusz
wykazuje się wysoką efektywnością.

2. W jakie projekty Fundusz już zainwestował?

BRANŻAWARTOŚĆ
INWESTYCJI
PRZEWIDYWANY OKRES
INWESTYCJI (miesiące)
TYP
INEWSTYCJI
PRZEWIDYWANA ROCZNA
STOPA ZWROTU
BRANŻA RECYKLINGOWA350 0009DŁUG32
BRANŻA GAMINGOWA500 00048KAPITAŁ125%
BRANŻA FOOD1 200 00032DŁUG KONWERTOWALNY66%
BRANŻA WSPARCIA SEKTORA FMCG100048KAPITAŁnominalne 200 000 PLN

3. Jakich branży dotyczą inwestycje Funduszu Mercaton Asi sp. z o.o.?

Głównymi obszarami zainteresowania Funduszu są sektory szeroko powiązane z doświadczeniami kadry zarządzającej, w których funkcjonują spółki szybkiego wzrostu, będące kandydatami na liderów rynku.
Biorąc pod uwagę przewidywany profil zaangażowania oraz możliwości dostarczenia konkretnych rozwiązań poszukiwane są projekty w następujących obszarach:

 1. Recykling:
  • Zgodnie z podpisanymi traktatami międzynarodowymi Polska powinna od 2020 roku przetwarzać ponad 50% wszystkich odpadów na surowce powracające do gospodarki – w myśl idei Circular Economy. W chwili obecnej osiągamy poziom ok. 26%, co wiąże się z wysokimi karami (ok. 600 mln zł zapłacą tylko polskie miasta w 2020 za brak osiągnięcia zakładanych poziomów recyklingu);
  • W zakresie przetwarzania odpadów komunalnych moc instalacji w Polsce obecnie to ok. 2 mln ton przy ok. 16 – 18 mln ton wszystkich wytwarzanych odpadów;
  • Polska jest w grupie 10 największych eksporterów odpadów na świecie;
  • Branża jest potrzebna społecznie i będzie potrzebna w długiej perspektywie czasu;
  • Następuje zmiana w świadomości społeczeństwa z “przetwarzajcie byle 50 km od mojego domu” na “to jest potrzebne i nie wadzi nam pod warunkiem, że nie jest szkodliwe”;
  • Większość odpadów specyficznych nie posiada technologii przetwarzania co tworzy dużą niszę inwestycyjną.
 2. Nowoczesne systemy wspierające przemysł:
  • Transformacja cyfrowa jest jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie, a jej dynamika zależy od branży oraz dostępu do wiedzy i kapitału.
  • Wczesna faza Industry 4.0, czyli tzw. czwarta rewolucja przemysłowa tworzy okazje inwestycyjne w projekty przed wejściem w fazę dynamicznego skalowania;
  • Branża nowych technologii jest motorem napędowym rozwoju w przemyśle, ale także w innych gałęziach gospodarki;
  • Nowe technologie są kluczem do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej i umożliwiają ciągłe dążenie do doskonalenia;
  • Dzięki ogromnej liczbie wysokiej klasy specjalistów Polska stała się jednym z wiodących ośrodków outsourcingu IT na świecie. Dodatkowo wielu Polaków zdobyło już doświadczenie w pracy dla największych światowych korporacji.
 3. Gaming:
  • Jedna z najszybciej rozwijających się branż na świecie, której sprzedaż nieprzerwanie rośnie od lat, a prognozowany wzrost rynku gier wideo wynosi 8,3% rok do roku przez kolejne 7 lat, przy wzroście rynku gier planszowych na poziomie 10% rocznie.
  • Na polskim rynku działa wiele silnych podmiotów i wciąż powstają nowe, często na bazie najlepszych pracowników lokalnych, największych firm.
  • Rynek gier jest co do zasady globalny, przeważająca ilość wyprodukowanych tytułów jest eksportowana, co przy słabnącym złotym tylko sprzyja przychodom.
  • Zarówno gry wideo jak i planszowe przestały być niszowe i trafiają do odbiorców ze wszystkich grup społecznych.
  • Gry planszowe, ale i video mają istotny wpływ uspołeczniający, edukacyjny, a nawet terapeutyczny, ponieważ część z nich jest tworzona również z myślą o wspieraniu terapii chorób, choćby ADHD.
 4. FMCG (fast-moving consumer goods)

4. Czy jest możliwość, aby Fundusz zainwestował w inne niż wyżej wskazane branże?

Fundusz dopuszcza możliwość zainwestowania w branże, które nie mieszczą się w wyżej wymienionych dziedzinach pod warunkiem spełniania przez inwestycje restrykcyjnych reguł inwestycyjnych i zakwalifikowania projektu do tzw. „okazji rynkowych”.

Planuje on przeznaczyć na ten cel do 10% budżetu inwestycyjnego.

5. Czy projekty, które są brane pod uwagę przy dokonywaniu inwestycji to start-up’y czy tylko te, które mają już na koncie pierwsze sukcesy związane z prowadzoną działalnością?

Głównym obiektem zainteresowania Funduszu są firmy wyróżniające się innowacyjnością, których działalność opiera się na kompetencjach ich członków zespołów, a także posiadanym przez nich doświadczeniu. Przy analizie projektu, ważnym czynnikiem decyzyjnym jest posiadanie przez Fundusz strategicznego partnera merytorycznego, w sytuacji, kiedy doświadczenie zespołu zarządzającego jest niewystarczające do podjęcia kluczowej decyzji. Jeżeli na naszej drodze pojawi się spółka w początkowej fazie rozwoju o dużym potencjale wzrostu w okresie inwestycji, to z pewnością zostanie ona wzięta pod uwagę.

Zespół zarządzający oraz Komitet Inwestycyjny Funduszu przy ocenie projektów szczególną uwagę będzie kierował na następujące
aspekty:

 1. Obszar otoczenia rynkowego:
  • Zbadanie zgodności projektu ze strategią branżową Funduszu, w tym w szczególności segmentów branżowych;
  • Weryfikacja czy rynek, klient i potencjał wzrostu oraz potencjał na przywództwo w branży jest jasno zdefiniowany oraz
  • Czy regulacje prawne nie ograniczają możliwości realizacji wzrostu i nie stwarzają ryzyk strategicznych.
 2. Obszar operacji i modelu biznesowego:
  • Usługa/ produkt powinna być sprawdzona na rynku, konkurencyjna oraz stanowiąca odpowiedź rynku na rzeczywiste potrzeby klienta. Duże znaczenie odgrywają również: historia handlowa i klientów, potencjał wzrostu w oparciu o istniejące, ale również o nowe rynki i grupy klientów oraz rozpoznawalność marki produktowej / usługowej;
  • Ważne są: jasny i klarowny model biznesowy, generowane marże handlowe ze sprzedaży powyżej średniej w segmencie rynkowym oraz fakt, iż ryzyko operacyjne wynikające ze struktury kosztów stałych i zmiennych jest przewidywalne, kontrolowalne i wprost skorelowane z modelem biznesowym, dzięki czemu zauważalne są rosnące przepływy pieniężne z działalności operacyjnej i brak zawirowań na poziomie kapitału obrotowego netto;
  • Bezpieczna struktura finansowania zakładająca lewarowanie zobowiązań na poziomie nie większym niż 2 razy generowana rocznie EBITDA, alternatywnie posiadanie bilansowych aktywów netto mogących służyć jako zabezpieczenie zobowiązań.
 3. Obszar innowacji i potencjału rynkowego:
  • Wymaganie walidacji rynkowej (potwierdzona analiza popytu lub pilotażowa sprzedaż) oraz walidacji technologicznej (potwierdzona fizyczna wykonalność innowacji);
  • Istotnym jest fakt, czy w spółce zapewnione jest prawo do własności intelektualnej (wniesione do spółki wszelkie wartości niematerialne i prawne lub zapewnione prawo do korzystania, czystość IP) oraz to, czy spółka wykazuje potencjał wdrożenia innowacji procesowych, organizacyjnych, marketingowych;
  • Ważne również jest to, czy spółka przygotowała zidentyfikowany i stosowny biznesplan, określający sposób realizacji zawartych w nim celów biznesowo-finansowych i wzrostu wartości Spółki.
 4. Obszar zespołu zarządzającego spółki oraz obszar organizacji spółki:
  • Podstawę stanowi doświadczony i kompletny zespół zarządzający, obecność w zespole silnego lidera;
  • Kapitał ludzki zaangażowany w projekt – inwestycje będą dokonywane tylko w projekty z kompletnym kompetencyjnie zespołem (lub brakujące kompetencje będą uzupełnione jako warunek zawieszający dokonanie inwestycji), a sam zespół będzie odpowiednio zmotywowany, świadomy wyznaczonych celów biznesowych;
  • Zdywersyfikowana organizacja zarządzania z wdrożonymi procedurami podejmowania i decyzji i kontroli. Organizacja zdolna do transformacji na kolejny poziom organizacyjny;• Równie ważna jest eliminacja faktycznego i potencjalnego konfliktu interesów występującego w spółce;
 5. Obszar warunków transakcyjnych:
  • W tym obszarze istotnym jest czy projekty, które będą analizowane przewidują jasno określoną możliwość i scenariusze wyjścia przez Fundusz oraz zapewniają w jak największym stopniu na poziomie inwestycji wykonalność realizacji samego wyjścia;
  • Rynkowe warunki inwestycji, atrakcyjna wycena oraz zapewniony udział w kolejnych rundach, a także kwestia prawa ciągnięcia / przyłączenia i pierwokupu;
  • Brane pod uwagę będą również możliwe do uzyskania uprawnienia korporacyjne dla Funduszu w zakresie nadzoru i monitoringu;
  • Potwierdzone zainteresowanie Koinwestorów i udział współinwestorów w kolejnych rundach finansowania.

6. Jaki jest przewidywany czas trwania inwestycji oraz ile projektów jednocześnie Fundusz zamierza posiadać w swoim portfelu?

Przewidywany okres trwania inwestycji to 4-5 lat od momentu przekazania środków do Funduszu.

Z uwagi na to, że celem jest maksymalizacja zysku dla inwestorów Funduszu, do umowy inwestycyjnej zawieranej między stronami wprowadzane są zapisy umożliwiające wydłużenie inwestycji o dodatkowy rok, jak również wcześniejszy exit.

Planowana ilość projektów, w których jednocześnie Fundusz będzie uczestniczyć nie jest ściśle określona, aczkolwiek nie będzie to więcej niż 15 projektów. Każdy projekt posiada indywidualne parametry takie, jak: ramy czasowe inwestycji, środki zainwestowane w projekt oraz jego indywidualne parametry, dlatego nie jest możliwe określenie z góry dokładnej liczby projektów, które będą doinwestowywane przez Fundusz.

7. Jak przebiega proces inwestycyjny w Mercaton ASI sp. z o.o.?

Każdy projekt jest szeroko analizowany przez Fundusz. Proces decyzyjny dzieli się na kilka etapów:
1) Analiza pod kątem kryteriów inwestycyjnych
2) Wstępna ocena zespołu zarządzającego
3) Wstępne negocjacje warunków
4) Due diligence: prawny, podatkowy, finansowy, biznesowy i technologiczny
5) Ocena zespołu zarządzającego po przedstawieniu raportów z due diligence
6) Ostateczne negocjacje warunków
7) Podpisanie umowy inwestycyjnej
8) Przekazanie środków
Spełnienie powyższych kryteriów nie stanowi wystarczających warunków do wsparcia przedsiębiorstwa. Każdy projekt jest indywidualnie rozpatrywany przez Fundusz, a decyzja o dofinansowaniu zapada po jego szczegółowej analizie.
Najważniejszymi kryteriami, jakimi kieruje się Zespół Zarządzający, przy spełnieniu warunków powyżej, są: potencjał wzrostu wartości oraz możliwość wyjścia z inwestycji po ustalonym okresie inwestycyjnym.

8. Czy został ustalony stały poziom dofinansowania, którego Fundusz będzie się trzymać przy pojedynczym projekcie?

Poziom zaangażowania udziałowego Funduszu będzie oscylował na poziomie nie mniejszym niż 10% w ramach pierwszej inwestycji i nie wyniesie więcej niż 49% praw udziałowych Spółki z uwzględnieniem wszystkich rund inwestycyjnych z udziałem Funduszu, natomiast preferowany poziom zaangażowania udziałowego w Spółkach wynosi od 25% – 35%.

9. Jak będzie odbywać się pozyskiwanie nowego kapitału? Jaki jest docelowy kapitał, który Fundusz zamierza zebrać i czy są wskazane ramy czasowe?

Alternatywna spółka inwestycyjna („ASI”) jest alternatywnym funduszem inwestycyjnym, innym niż określony w art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi ( „Ustawa”), tj. innym niż tworzone i funkcjonujące na podstawie Ustawy specjalistyczne fundusze inwestycyjne otwarte i fundusze inwestycyjne zamknięte. Ustawa definiuje alternatywny fundusz inwestycyjny (dalej również „AFI”) jako instytucję wspólnego inwestowania, której przedmiotem działalności, w tym w ramach wydzielonego subfunduszu, jest zbieranie aktywów od wielu inwestorów w celu ich lokowania w interesie tych inwestorów zgodnie z określoną polityką inwestycyjną,

Docelowy kapitał, który Fundusz zamierza zebrać to 100 000 000 zł Według prognoz powyższy plan powinien być zrealizowany w przeciągu 2 lat.

10. Jak wygląda mechanizm wycofania się z inwestycji w dany podmiot?

Zakładany czas zaangażowania Funduszu w jeden projekt wynosi od 4 – 5 lat. Poniżej przedstawiamy możliwe drogi realizacji dezinwestycji przez Mercaton ASI sp. z o.o.:

a) Sprzedaż do inwestora branżowego–rynkowego – szczególnie atrakcyjne dla inwestorów branżowych mogą być produkty/usługi/technologie, które wpływają na zwiększenie efektywności procesu biznesowego oraz dają przewagi konkurencyjne ich ofercie handlowej, lub są łatwo skalowalne i łatwe do skomercjalizowania przy wykorzystaniu posiadanej przez inwestora branżowego sieci dystrybucji lub też komplementarne do jego oferty. Na potrzeby realizacji tego scenariusza już na wcześniejszym etapie rozwoju projektu będą budowane relacje potwierdzające zainteresowanie produktami/usługami pod warunkiem uzyskania odpowiednich wskaźników na poziomie Spółek.

b) PreIPO, IPO, wprowadzenie do obrotu publicznego – w ramach oferty prywatnej będzie zaoferowany cały lub częściowy pakiet akcji spółki portfelowej należący do Funduszu. Dla spółek i technologii łatwo skalowalnych mogących uzyskać szybki i znaczny wzrost udziału w rynku bez konieczności udziału partnera rynkowego/branżowego taki scenariusz będzie najbardziej efektywny – jednak na wybór takiego scenariusza wpływ będzie miała koniunktura na GPW i rynku New Connect.

c) Sprzedaż na rzecz funduszu VC/PE – naturalny ruch na rynku inwestycji funduszy VC/PE dopuszcza w ramach wejścia funduszu VC/PE równoległe wykupienie/wyjście od innego funduszu VC.

d) Wykup menadżerski – możliwą formą wyjścia z inwestycji będzie również wykup dokonany przez pomysłodawcę lub menadżerów zewnętrznych – w takim wypadku będzie wykonywana wycena spółki portfelowej oraz jej aktywów przez niezależny zewnętrzny podmiot, w tym szczegółowa analiza możliwości zastosowania innego alternatywnego scenariusza wyjścia.

e) Sprzedaż technologii, licencji – w przypadku projektów, których realizacja będzie się kończyła na wytworzeniu technologii, jej opatentowaniu oraz dążeniu do sprzedaży w systemie licencyjnym wyjście może nastąpić poprzez sprzedaż samej technologii, a następnie likwidację spółki portfelowej.

f) Umorzenie udziałów – w odniesieniu do mniej udanych lub trudnych do skomercjalizowania projektów wyjście może nastąpić poprzez umorzenie udziałów należących do Funduszu celem odzyskania części lub całości wniesionego wkładu.

11. Jakie zabezpieczenia inwestycji przewiduje Fundusz, aby zapewnić bezpieczeństwo potencjalnym inwestorom?

Intencją Funduszu w zawieranych ze spółkami umowach inwestycyjnych będzie:

• zagwarantowanie dla Funduszu uprawnień korporacyjnych oraz zagwarantowanie możliwości efektywnego nadzoru i kontroli,
• przygotowanie dla Funduszu skutecznych form zabezpieczania ryzyka utraty wartości oraz rekompensaty szkód powstałych w wyniku rozbieżności stanu faktycznego i stanu wynikającego z udzielonych zapewnień i gwarancji od Spółki i właścicieli na rzecz Funduszu,
• zapewnienie wszystkich wartości intelektualnych w przedsiębiorstwie niezbędnych do rozwoju technologii i realizacji projektów innowacyjnych (w tym w ramach warunków zawieszających w Umowie Inwestycyjnej),
• zapewnienie przeznaczenia wniesionych przez Fundusz środków zgodnie z określonym celem biznesowym,
• zapewnienie systemu obiegu dokumentów, ewidencji zdarzeń, archiwizacji, monitoringu i kontrolingu,
• zapewnienie wpływu na decyzje strategiczne, w tym w szczególności związanych z poszerzeniem/zmianą profilu działalności, nabyciem/zbyciem istotnych aktywów, łączeniem, ewentualnym przejęciem czy też procesem fuzji;
• zapewnienie podjęcia działań umożliwiających – w razie potrzeby – pozyskanie kolejnych rund finansowania (w tym możliwości warunkowego dokonania inwestycji kontynuacyjnej),

Ponadto zostaną wdrożone rozwiązania dotyczące mechanizmów obniżania ryzyka inwestycyjnego Funduszu:
• realizacja inwestycji w transzach, gdzie kolejne transze uruchamiane są po uzyskaniu stosownych KPI;
• nadzór przedstawicieli Funduszu nad działalnością powołanej spółki i wydatkowaniem przez nią środków finansowych;
• przyjęcie uzgodnień dotyczących postępowania w przypadku braku osiągnięcia kamieni milowych lub znacznego opóźnienia w realizacji projektu inwestycyjnego;
• obejmowanie początkowo przez Fundusz mniejszościowego pakietu w spółce portfelowej
• uprawnienia Funduszu w zakresie mechanizmów wtórnego ustalenia relacji udziałowych w zależności od osiągniętych wskaźników biznesowych lub zbudowanej wartości Spółki w czasie (mechanizm umorzeniowy);
• rozwiązania w zakresie nierozwadniania/zachowania proporcji udziałów oraz uprawnienia korporacyjne gwarantujące przewagę w organie nadzorczym (samodzielnie lub z Koinwestorem jeśli dotyczy);
• możliwość wprowadzenia członka zarządu przez Fundusz oraz przejęcia pakietu kontrolnego, (przynajmniej na wypadek negatywnego scenariusza)
• ścieżka wyjścia z inwestycji w przypadku scenariusza skrajnie negatywnego (w tym prawo drag along).

12. Jakie są czynniki ryzyka i sposoby ich mitygacji przy inwestycjach Funduszu?

Zidentyfikowane
ryzyko
OpisSposób minimalizacji
Ryzyko zarządu
Spółki
•zarząd nie posiada kompetencji do
prowadzenia projektu;
•brak lidera projektu;
•brak woli współpracy z Funduszem:sprawozdawczość, dostęp do pełnej in-
formacji;•zarząd ma inne priorytety niż Fundusz
np. rozwój kolejnych produktów lub
usług vs. rozwój sprzedaży
• due diligence zasobów ludzkich z udziałem doradców HR mające
na celu zbadanie cech przedsiębiorczych i przywódczych zespołuprojektowego oraz sprawdzenie dotychczasowej działalności za-
rządu;• zapisy w umowie inwestycyjnej umożliwiające Funduszowi ewen-
tualne przejście do bardziej aktywnej roli w zarządzaniu orazumożliwiające uzyskanie wszelkich informacji o spółce;
• Zapisy w umowach inwestycyjnych motywujące założycieli do
realizacji celów uzgodnionych w biznesplanie
Ryzyko produktu
lub usługi
•Produkt lub usługa nie zostanie przygo-
towany/ dopracowany w zakładanymczasie, w zakładanym budżecie lub wca-
le
•m.in. due diligence techniczne i prawne – w szczególności spraw-
dzające kwestie własności intelektualnej czy praw do produktuoraz rynkowe, przeprowadzane przez kluczowy personel wraz z
doradcami;
• Fundusz będzie preferował inwestycje z gotowym produktem
(usługą) lub w końcowej fazie jego przygotowywania.
Ryzyko rynku na
którym ma
działać Spółka
•Ryzyko niemożności wprowadzenia na
rynek nowego produktu
•Due diligence rynkowe i prawne, analiza dostawców i klientów –
potrzeb, na które odpowiada produkt;
•Analiza budżetu marketingowego;
•Analiza konkurencji.
Ryzyko
finansowania
(kolejne rundy)
•Wyższe koszty od zakładanych skutku-
jące brakiem płynności w spółce portfe-
lowej, brak możliwości pozyskania ko-
lejnych rund finansowania
•Due diligence i przygotowanie modelu finansowego przy współu-
dziale kluczowego personelu, co pozwoli zweryfikować wszystkiejego założenia;
•Dobór inwestycji zgodnie z polityką inwestycyjną, co umożliwi
łatwiejsze pozyskanie kolejnych rund dla inwestycji.
Ryzyko
strategiczne
•Zmiany potencjału rynku dla produktu
docelowego
•Due diligence rynkowy i strategiczny przeprowadzany przy
wsparciu ekspertów branżowych;
• Stały monitoring inwestycji; transzowanie wejść kapitałowych.
Ryzyko
niedotrzymania
warunków
•Biznesplan inwestycji nie zostanie zrea-
lizowany w jednym / kilku / wszystkichaspektach
• Fundusz planuje stosowanie w umowach inwestycyjnych zapisów
dających Funduszowi pierwszeństwo do odzyskania środków w
przypadku niepowodzenia projektu;
• Transzowanie środków umożliwi zawieszenie wpłat, w przypadku
braku realizacji pierwszych kamieni milowych.
Ryzyko kraju•Kraj, w którym działa spółka portfelowa
przechodzi istotny kryzys gospodarczy
• Fundusz planuje stosowanie w umowach inwestycyjnych zapisów
dających Funduszowi pierwszeństwo do odzyskania środków w
przypadku niepowodzenia projektu;
• Transzowanie środków umożliwi zawieszenie wpłat, w przypadku
braku realizacji pierwszych kamieni milowych.• Fundusz współpracuje (ko-inwestuje) z funduszami VC działają-
cymi w innych krajach, co w znaczymy stopniu ograniczy ryzykodanego kraju.
• Zgodnie z polityką inwestycyjną Fundusz zakłada, że Inwestycje wPrzedsiębiorstwa kwalifikowane z siedzibą na terytorium pań-
stwa członkowskiego UE lub/i EFTA lub/i EOG będą stanowić niewięcej niż 20% zarówno pod względem ilości jaki i wartości całe-
go portfela inwestycyjnego Funduszu.
Ryzyko branżowe•W branży następują istotne zmiany

technologiczne lub inne, które powodu-
ją, że działalność spółki portfelowej nie

ma uzasadnienia biznesowego

• Fundusz specjalizuje się w branżach, w których jego zespół po-
siada wiedzę lub doświadczenie;• Fundusz współpracuje z szerokim gronem ekspertów, którzy do-
starczają Funduszowi wiedzę i kompetencje umożliwiające jaknajdokładniejszą analizę branży przed dokonaniem inwestycji jak
i podczas jej trwania.
Ryzyka inne•np. związane z niezapłaconymi podat-
kami, błędami formalnymi przy powo-
łaniu spółki
•Due diligence prawne, podatkowo-księgowe i inne, w zależności

od potencjalnej inwestycji (np. środowiskowe) również pod ką-
tem ewentualnych planowanych zmian prawnych.

13. Jakie warunki musi spełniać potencjalny inwestor?

Aby dany inwestor mógł zainwestować w Mercaton ASI, powinien być spełniony przynajmniej 1 z wyszczególnionych poniżej warunków, który pozwala na określenie go jako klienta profesjonalnego.

Warunki te to:

 1. Przynajmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji członka zarządu lub członka rady nadzorczej w spółce kapitałowej;
 2. Przynajmniej 2 lata doświadczenia w pełnieniu funkcji dyrektora finansowego lub dyrektora finansowego w przedsiębiorstwie
 3. Przynajmniej 2 lata doświadczenia w pracy w sektorze finansowym, w szczególności w TFI, OFE, ASI/AFI lub w firmie inwestycyjnej w dziale inwestycji, na stanowisku analityka, menadżera lub dyrektora;
 4. Zawarcie bezpośrednio lub pośrednio – poprzez podmiot nad którym sprawował kontrolę transakcje (transakcję) dotyczące instrumentów finansowych lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółkach osobowych albo dotyczy nabycia dłużnych instrumentów finansowych o łącznej wartości stanowiącej co najmniej równowartość 50 000,00 zł
 5. Zajmowanie się lokowaniem środków pieniężnych w łącznej kwocie nie niższej niż 50 000,00 zł w aktywa giełdowe lub pozagiełdowe i udokumentowanie takiej działalności.

14. Czy jest określona minimalna kwota jaką Inwestor powinien dysponować, aby móc zainwestować w Spółkę?

Minimalna kwota jaką inwestor powinien dysponować, to 50 000,00 zł.

15. Jak wygląda proces inwestycyjny jeżeli zdecyduję się na zainwestowanie środków w Fundusz?

Proces inwestycyjny w Funduszu wygląda następująco:

 1. W przypadku zainteresowania inwestycją niezbędne jest wysłanie przez inwestora takiej informacji na adres e-mail: asi@mercaton.pl (proponujemy wpisać w temacie wiadomości: „zgłoszenie do inwestycji”
 2. W wiadomości zwrotnej potencjalnemu inwestorowi przesyłane są:
  a) Wzory dokumentów inwestycyjnych
  b) Instrukcja;
  c) Prezentacja dot. inwestycji;
  d) Wniosek o uznanie klienta za klienta profesjonalnego wraz z oświadczeniem klienta o znajomości zasad traktowania klientów profesjonalnych.
 3. W przypadku pozytywnej decyzji inwestora, przesyła on wypełnione i podpisane skany Formularza Inwestora, wniosku o uznanie klienta za klienta profesjonalnego oraz wspomnianego wyżej oświadczenia. Inwestor może zainwestować środki
  jedynie po pozytywnym zakwalifikowaniu go przez Mercaton ASI jako klienta profesjonalnego tzn. musi spełniać przynajmniej 1 warunek opisany we wniosku.
 4. Po zakwalifikowaniu inwestora jako klienta profesjonalnego Fundusz przesyła na adres korespondencyjny komplet dokumentów inwestorskich poświadczonych notarialnie, a na adres e-mail przesyła imiennie przygotowane pełnomocnictwo.
 5. Inwestor po otrzymaniu dokumentów dokonuje wpłaty na poczet objęcia udziałów na konto bankowe Funduszu.
 6. Następnie inwestor umawia wizytę u notariusza celem udzielenia pełnomocnictwa dla przedstawiciela Funduszu do objęcia udziałów, które wymaga formy aktu notarialnego oraz poświadczenia notarialnego podpisu na 2 egzemplarzach umowy inwestycyjnej, które wcześniej otrzymał od Funduszu.
 7. W kolejnym kroku inwestor przesyła na adres korespondencyjny Funduszu 1 egzemplarz umowy inwestycyjnej i pełnomocnictwo oraz podpisany wniosek o uznanie klienta za klienta profesjonalnego na adres korespondencyjny Funduszu.
 8. Po uzyskaniu podpisanych dokumentów wymienionych powyżej nastąpi rozpoczęcie procedury Funduszu mającej na celu objęcie udziałów przez inwestorów. Po zebraniu określonej wcześniej puli środków następuje podwyższenie kapitału oraz wydane zostają poświadczone notarialnie oświadczenia o objęciu udziałów w Mercaton ASI.

16. Jaki poziom rentowności portfela inwestycyjnego Fundusz zamierza osiągnąć w kolejnych latach?

Przewidywana rentowność portfela inwestycyjnego Funduszu to 20% stałej stopy zwrotu rocznie. Jednocześnie Zarząd ASI na bazie swojego doświadczenia oraz biorąc pod uwagę czynniki ryzyka jak i obecną sytuację rynkową wskazuje, iż możliwe do osiągnięcia są znacznie wyższe, niż prognozowane stopy zwrotu, a maksymalizacja wyniku jest intencją zarządzających.

17. Co wyróżnia Mercaton ASI spośród innych funduszy?

Do głównych czynników wyróżniających Mercaton ASI zalicza się:
• Strategię inwestycyjną opartą o wartości
• Koncentrację na branżach mających wpływ na poprawę życia ludzi
• Koncentrację portfela na projektach związanych z recyklingiem i ochroną planety
• Doświadczenie w inwestowaniu w wybrane obszary rynku
• Współpracę z Partnerami Technologicznymi będącymi często koinwestorami w inwestycjach.

18. Co wnosi Mercaton ASI do spółek, w które inwestuje?

Mercaton ASI poza kapitałem wnosi wiedzę i doświadczenie Zespołu Zarządzającego w dodawaniu wartości spółek, a także znajomość konkretnych obszarów rynkowych i modeli biznesowych. Dzięki temu eliminuje nietrafione rozwiązania, złe decyzje oraz maksymalizuje sukces inwestycji, zwiększając przez to bezpieczeństwo inwestorów.

Jednocześnie poprzez zdobyte wcześniej doświadczenia Zespołu Zarządzającego w zakresie budowania wartości projektów, do procesu budowania wartości spółek portfelowych włączamy również kompetencje zewnętrzne.
W ramach wsparcia smart money angażujemy czas, kompetencje i potencjał Partnerów Technologicznych/Koinwestorów, zewnętrznych partnerów/ekspertów branżowych/rynkowych oraz ich ekosystemów, a także doradców funkcjonujących w specjalistycznych obszarach. Jednocześnie mając na uwadze zapewnienie kapitału w ramach kolejnych rund finansowania jako jedno z rozwiązań budujemy trwałe powiązania z rynkiem kapitałowym i funduszami VC, które mogą współfinansować dalszy rozwój rosnących w siłę projektów. Dodatkowo, w przypadku projektów, które będą posiadały potencjał globalny zapewniamy wsparcie ko-inwestycyjne, dzięki posiadanemu przez Zespół Zarządzający szerokiemu networkingowi zagranicznemu.

Cały proces inwestycyjny, w tym ze szczególnym uwzględnieniem etapu organizacji, zapewnienia niezbędnych kompetencji, a w szczególności podnoszenia wartości spółek portfelowych będzie realizowany z udziałem zaangażowania członków Zespołu
Zarządzającego, ich kompetencji branżowych, organizacyjnych oraz ich operacyjnego doświadczenia, w tym zarządzania sytuacjami kryzysowymi – co zapewni pełne wsparcie organizacyjno-finansowe i zarządczo-biznesowe.

Strategia działania Funduszu oparta o wiedzę i doświadczenie umożliwia efektywne:
• rozpoznanie potrzeb przedsiębiorców w zakresie zmian innowacyjnych;
• dostęp do innowacyjnych rozwiązań procesowych, marketingowych i organizacyjnych;
• weryfikację potencjału rynkowego wdrażanych rozwiązań innowacyjnych;
• komercjalizację efektów prowadzonych prac, produktów i usług powołanego przedsiębiorstwa;
• pozyskanie branżowych i finansowych partnerów koniecznych dla dalszego rozwoju spółki;
• otwarcie krajowych i międzynarodowych kontaktów rynkowych;
• wspieranie przez Partnerów Naukowych -w razie zaistnienia takiej potrzeby po stronie spółek portfelowych.

19. W jakiej wysokości pobierane są koszty zarządzania funduszem oraz jak będzie wyliczane carried interest (success fee)?

Zarządzający Funduszem zakładają iż średnioroczne koszty zarządzania nie przekroczą 1,8% kapitalizacji funduszu.

Założenia do carried interest (success fee) wypłacanej zespołowi prezentują się w następujący sposób:

 1. Zysk (cash on cash) liczony jest od nadwyżki pomiędzy środkami uzyskanymi ze sprzedaży aktywa a środkami zainwestowanymi w dane aktywo.
 2. 50% Carried Interest zostanie rozliczone w formule Deal by Deal, a 50% w odniesieniu do portfela.

20. Jak długo trwa procedura decyzyjna dotycząca potencjalnego wejścia w pojedyncze projekty?

Proces decyzyjny nie jest ograniczony w czasie i opiera się o dwa główne aspekty:
• Zebranie danych wystarczających na podjęcie decyzji inwestycyjnej
• Atrakcyjność oferty inwestycyjnej

21. Czy Mercaton ASI inwestuje wyłącznie w polskie projekty?

Nie ma takiego ograniczenia, choć na dzień dzisiejszy założeniem Zarządzających jest wsparcie polskich projektów, myśli technicznej jak i polskiego społeczeństwa. Większość z projektów obecnie analizowanych lub czekających na realizację ma swoje korzenie w Polsce, choć ich potencjał jest zdecydowanie międzynarodowy.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: asi@mercaton.pl

Chciałbyś zostać naszym inwestorem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z naszą ofertą.