fbpx
FAQ
Najczęściej zadawane pytania

Niniejsze opracowanie ma na celu przybliżenie Państwu najważniejszych aspektów dotyczących funkcjonowania Funduszu oraz przedstawienie odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące inwestycji w Mercaton ASI sp. z o.o.

1. Dlaczego do portfela wybieracie te a nie inne spółki? Jaki jest klucz doboru?

Nasze zaangażowanie inwestycyjne opieramy o dokładne i sprawdzone dane. Z uwagi na to, że Alternatywna Spółka Inwestycyjna (ASI) opiera się na inwestycjach zazwyczaj niepublicznych zdobycie i ocena danych na temat Projektu, a także prowadzących Projekt, jest kluczowym elementem analizy przed inwestycją, a także czynnikiem warunkującym sukces. Dlatego mocno opieramy się o nasz „ekosystem” Spółek oraz znajdujące się w nim okazje inwestycyjne. Uważnie dobieramy miejsca inwestycji znając Spółki najczęściej „od podszewki”, zwykle angażując się w nie na poziomie zarządów lub rad nadzorczych. To pozwala na uzyskanie zupełnie innej struktury portfela niż klasyczne VC, w których większość (ok 70%) spółek portfelowych nie osiąga dojrzałości i upada. My zakładamy, że osiągniemy wynik nie wyższy niż 20% przy zachowaniu wysokiej rentowności na pozostałych.

2. Jak wyceniacie wasz portfel?

Portfel Spółek, w które inwestujemy z uwagi na horyzont czasowy (5 lat) może podlegać różnym wycenom. W początkowej fazie inwestycji nie mamy innej możliwości jak wyceniać Spółki po wartości podwyższeń kapitału, ale gdy tylko jest to możliwe używamy wartości rynkowej. W Mercaton ASI przyjmujemy wartości transakcyjne nie zaś wartości wyceny szczególnie, że większość wycen jest oparta o prognozy.  W przypadku naszego portfela korzystamy z wycen na bazie:

1.  Własnych i kolejnych wejść inwestycyjnych – przykład Seize oraz Idea 2.0

2. Wartości rynkowej z dyskontem

3. Długu + odsetek

Ad 1- w obu przypadkach mamy do czynienia z inwestycjami „po naszym wejściu” w przypadku Seize nawet inwestora typowo branżowego, który wycenił spółkę na dokładnie 300% więcej niż przy naszej inwestycji. To powoduje, że automatycznie wycena bazuje na tej transakcji. Tak samo dzieje się to w przypadku Idea 2.0 z tym, że w jej przypadku nie mamy do czynienia z inwestorem branżowym, tylko indywidualnym.

Ad 2- spółka Oxygen znajdująca się w obszarze portfela ma swoją wycenę rynkową (jest ona Spółką notowaną) natomiast w zakresie wyceny obecnej stosujemy 20% dyskonto ze względu na mocno ograniczoną płynność.

Ad 3- najprostsze do wyceny instrumenty dłużne (nominał + wartość odsetek)

Obecna wartość portfela Mercataon ASI to 6 027 tys. PLN.

3. Czy korzystacie z zewnętrznych wyceniających?

Na chwilę obecną nie z uwagi na to, iż:

  • Nie było do tej pory konieczności aktualizowania wartości bilansowej aktywów
  • Wewnętrznie wykonujemy na zlecenia podmiotów zewnętrznych ok 20 wycen rocznie
  • Unikamy dodatkowych kosztów dbając o niskie koszty opłat za zarządzanie

4. Jaka jest wartość likwidacyjna aktywów w portfelu Mercaton ASI?

Co do zasady, mając przed sobą jeszcze minimalnie 3 lata horyzontu inwestycyjnego, nie mamy konieczności rozważania interwencyjnej sprzedaży udziałów/akcji Spółek portfelowych. Jeśli przystąpić do sprzedaży kapitałów w Spółkach obecnie, w perspektywie 12 miesięcy można uzyskać cenę odpowiadającą obecnej wycenie. Interwencyjna sprzedaż portfela wiązałaby się z dyskontem min 40% na całości portfela, choć tak jak wskazujemy, przez najbliższe 3 lata nie będzie to konieczne, więc ocena jest czysto hipotetyczna.

5. Dlaczego nie oferujecie inwestorom krótszego okresu inwestycyjnego niż 5 lat?

Fundusze VC/PE skłonne do oferowania inwestorom możliwości wyjścia z inwestycji w perspektywie krótszej niż 5 lat albo nie stosują właściwie strategii, którą te fundusze się charakteryzują, albo stosują puste obietnice, nie do spełnienia, a w przypadku zgłoszenia większych wypłat po prostu je zawieszają na czas nieokreślony. Dlaczego tak się dzieje?

Inwestycje na rynku prywatnym charakteryzują się nie tylko stosunkowo wyższym ryzykiem z uwagi na znacznie trudniejszą dostępność informacji, ale i wymagają zastosowania odpowiednich strategii wyjścia z inwestycji, które mogą trwać nawet rok i dłużej. Poza tym – inwestowanie w spółki niepubliczne dodatkowo wymaga od spółki inwestycyjnej nie tylko zaangażowania kapitałowego, ale i merytorycznego, nierzadko łączącego się z wejściem zarządzających do zarządów i rad nadzorczych spółek portfelowych. Firmy te wymagają często także ustrukturyzowania procesów wewnętrznych, wsparcia na wielu poziomach, również tak kluczowych jak sprzedaż i marketing. A to wymaga czasu.

Premią za czas jest wyższa oczekiwana stopa zwrotu. Oczekiwanie od funduszy VC/PE krótszej perspektywy zakończenia inwestycji to niedopasowanie oczekiwań do charakteru funduszy. Istnieją instrumenty pozwalające na finansowanie krótszym pieniądzem inwestycji VC/PE, ale wciąż poza wyjątkami okres inwestycji to 5 lat i dłużej, co przy zastosowaniu „krótszych” środków oznacza konieczność ich zamiany w trakcie. Zdarzają się czasem inwestycje (mniej niż 10% portfela), z których uda się wyjść szybciej, ale to są wyjątki.

6. Skoro się zdarzają wyjątki dlaczego „dla nich” nie można zastosować oferty krótszej?

Wynika to głównie ze strategii dywersyfikacji portfela i uzyskiwania średniej, która jest podstawą minimalizacji ryzyka dla inwestorów. W sytuacji, kiedy mamy „okazję” do krótkoterminowego zarobku, trzeba by związać inwestora z konkretną inwestycją, a to powodowałoby uzależnienie wyniku danego inwestora od dochodowości jednej spółki, co jest niezgodne ze strategią. Dodatkowym elementem jest wtedy konieczność zarządzania wyjątkami inwestycyjnymi, przez co spółka nie może skupić się systemowej pracy z portfelem, ale zarządza relacjami inwestorskimi.

7. Spotykamy na rynku oferty wysokich stop zwrotu i znacznie krótszego okresu inwestycji. Jak możecie się do tego odnieść?

Na rynku nie istnieje opcja „free lunch” (ang. otrzymać za darmo) – oczekiwane stopy zwrotu są kombinacją ryzyka określonych klas aktywów wraz z premią za brak płynności, lub czasem (choć sporadycznie) wyjątkowej okazji inwestycyjnej. Dlatego albo mamy do czynienia z inwestycją wysokiego ryzyka albo z ofertą „wyjątkową”, która rzadko znajduje miejsce w szerokiej ofercie inwestycyjnej. Te pierwsze są bardzo ryzykowne. Te drugie już nie zawsze, ale czynnikiem, który powinien być kryterium wyboru są dotychczasowe dokonania prowadzących projekt. W takich sytuacjach najczęściej mówimy o spin-off (ang. projekt będący wynikiem dodatkowym dotychczasowych doświadczeń i pozycji rynkowej osiągniętej w przeszłości). Takich ofert jest jednak bardzo mało i trzeba je uważnie analizować. Mercaton ASI posiada kompetencje, aby to robić i dlatego jest lepszym wyborem dla inwestora, który nie posiada wysokich zdolności oceny projektów, a także czasu wymaganego do zaangażowania w dany projekt.

Dodatkowa uwaga dotyczy inwestycji dłużnych, które są oddzielną klasą inwestycji i nie powinny być porównywane do naszych. W ich przypadku należy wziąć pod uwagę często odpowiednio wyższe ryzyko kredytowe, wynikające również ze znacznej nierównowagi informacyjnej w porównaniu do inwestycji w spółki publiczne.

Podsumowując – inwestycje PE/VC mają w sobie premię za długość okresu inwestycji, a projekty porównywalne albo premię za ryzyko, albo za doświadczenie prowadzących.

8. Czy Polski rynek VC będzie się rozwijał i jak możecie się na nim uplasować?

Warto zwrócić uwagę, że polski rynek funduszy VC w większości opiera się o programy publiczne np. PFR Starter i NCBiR Bridge Alfa, a tam środki nie będą zawsze tak samo duże. Obecnie trwające programy kończą swoje okresy inwestycyjne, oznacza to, że czynnik mocno oddziałujący na rynek, czyli publiczny „względnie łatwy pieniądz” będzie ograniczony i w końcu zaczną liczyć się twarde dane. Środki przyznawane przez instytucje wspierające też stają się coraz bardziej celowe, co będzie zawężać dostępność do nich.

Ponieważ od początku nie bazowaliśmy na publicznych środkach, nasze aktywa oraz polityka inwestycyjna były znacznie ostrożniejsze i oszczędniejsze – wchodziliśmy w mniej spółek, ale za to z pełną uwagą dla każdej z nich.

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt pod adresem e-mail: asi@mercaton.pl

Chciałbyś zostać naszym inwestorem?

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i zapoznaj się z naszą ofertą.